Nástroje pro usnadnění přístupu

Etický kodex

Etický kodex ALCH Lomnice, SE

ETICKÝ KODEX

zaměstnanců společnosti ALCH Lomnice, SE, platný pro Domov se zvláštním režimem DOMOV DOMA
v Lomnici nad Popelkou (dále jen: Domova)

Každý zaměstnanec Domova, od brigádníka až po ředitele, je povinen se při své práci
(a v případě části „c“ i ve svém volném čase) řídit následujícími zásadami:

Ve vztahu ke klientům

 1. Klient je ten, kdo je tady doma. Proto jeho přání respektujeme. V případě, že si nejsme jisti, zda konkrétní přání klienta neohrožuje jeho zdraví či život nebo neomezuje ostatní klienty, vždy se obrátíme na svého přímého nadřízeného a požádáme jej, aby přání s klientem projednal on. Při kolizi mezi přáním rodiny a přáním klienta platí přání klienta[1].
 2. Klient má za všech okolností právo na náš pracovní čas, na naši pozornost, na naši diskrétnost, na naši laskavost, na naši uctivost, na naši přívětivost, na náš úsměv. Můžeme mít své osobní problémy, rodinné problémy, zdravotní problémy – ale náš přístup ke klientovi tím nemůže být ovlivněn. Pokud situaci nezvládáme, vždy požádáme o pomoc přímého nadřízeného.
 3. Klient má právo na naši profesionalitu. Proto známe a dodržujeme nastavené pracovní postupy a metodiky, známe a dodržujeme standardy kvality sociálních služeb. Když si nejsme jistí nebo jsme v situaci, pro kterou nemáme zpracován postup, vždy se zeptáme přímého nadřízeného.

 Ve vztazích mezi zaměstnanci

 1. Každý zaměstnanec je důležitý. Nedělíme se na vzdělanější a méně vzdělané, na významnější a méně významné, na kmenové zaměstnance a brigádníky, na mladší a starší, na služebně mladší a služebně starší. Všichni tvoříme jeden tým.
 2. Každý náš kolega má v přiměřené míře právo na náš pracovní čas a za všech okolností na náš odborný názor, na naši přívětivost, na náš úsměv, na naše slušné, vlídné a férové jednání. Můžeme mít své osobní problémy, rodinné problémy, zdravotní problémy – ale náš přístup ke kolegům tím nemůže být ovlivněn. Pokud situaci nezvládáme, vždy požádáme o pomoc přímého nadřízeného.
 3. Kolega v časové, zdravotní nebo znalostní tísni má právo na naši pomoc vždy, když o ni požádá, bez ohledu na naši zaneprázdněnost. Pokud nemůžeme pomoci, přivoláme přímého nadřízeného.
 4. Při problému ve vztazích mezi zaměstnanci jsme povinni požádat o pomoc přímého nadřízeného – ať už jde o problém přímo náš nebo jen o problém mezi jinými kolegy.

 Ve vztahu k veřejnosti

 1.  Veřejnost je pro nás důležitá. Při jakémkoliv kontaktu s veřejností podporujeme a chráníme dobré jméno organizace.
 2. Nejdůležitější částí veřejnosti jsou pro nás rodinní příslušníci klientů. Mají v přiměřené míře právo na náš pracovní čas a za všech okolností na náš odborný názor, na naši přívětivost, na náš úsměv, na naše slušné, vlídné a férové jednání. Můžeme mít své osobní problémy, rodinné problémy, zdravotní problémy – ale náš přístup k rodinným příslušníkům klientů tím nemůže být ovlivněn. Pokud situaci nezvládáme, vždy požádáme o pomoc přímého nadřízeného.
 3. Nemáme právo hovořit jménem organizace, pokud nás k tomu v konkrétním případě nepověřil náš přímý nadřízený[2]. Nemáme právo hovořit jménem týmu, pokud nás k tomu v konkrétním případě nepověřil náš přímý nadřízený[3].

 Ve vztahu k činnosti organizace a k našim nadřízeným

 1. Máme právo na názor, na nesouhlas, na stížnost. Postupujeme tak, že svůj názor, nesouhlas nebo stížnost buď předneseme na pracovní poradě týmu, nebo svému přímému nadřízenému. Máme rovněž možnost napsat svůj podnět anonymně na papír a vhodit do schránky důvěry.
 2. Máme právo využít ve svých pracovních, osobních i rodinných záležitostech individuální supervizi, poskytovanou smluvním supervizorem organizace. Supervizor je nezávislá osoba a je vázán mlčenlivostí. Může poradit, doporučit další postup či navrhnout řešení, nebo může diskrétně nabídnout svůj pohled na věc. Žádost o individuální supervizi se podává prostřednictvím přímého nadřízeného, důvod se neuvádí. Tato individuální supervize je i v mimopracovních záležitostech, zaměstnancům poskytována bezplatně, hradí ji zaměstnavatel, protože si svých zaměstnanců váží.

Tento Etický kodex zaměstnanců společnosti ALCH Lomnice, SE, platný pro Domov se zvláštním
režimem DOMOV DOMA v Lomnici nad Popelkou je důležitým pracovně-právním dokumentem a k jeho plnění bude přihlíženo při hodnocení zaměstnanců. Každý zaměstnanec Domova je povinen se tímto etickým kodexem bezvýhradně řídit. Porušení etického kodexu bude vnímáno jako porušení pracovní kázně. Důležitost tohoto etického kodexu je vyjádřena také tím, že jej každý zaměstnanec osobně přebírá, seznámil se s ním a zavazuje se jím řídit, což stvrzuje svým podpisem.

 

[1] Má-li klient ustanoveného opatrovníka a dojde-li podle nás ke kolizi přání klienta a opatrovníka, vždy konzultujeme situaci se svým přímým nadřízeným.

[2] Tato věta neplatí pro zaměstnance na pozici ředitele organizace.

[3] Tato věta neplatí pro zaměstnance na pozicích vedoucích úseků.

Spolupracujeme:

 

ARBODEVIVO

Uvědomujeme si svou zodpovědnost za region, kde působíme. Naši zaměstnanci jsou kompetentní k péči o lidi žijící s Alzheimerovou chorobou, průběžně se v ní vzdělávají a disponují praktickými zkušenostmi. Protože ústav Arbo de Vivo provozuje pro zdejší region odborné sociální poradenství zaměřené na stejnou cílovou skupinu jako naše pobytová služba, poskytujeme si odborné znalosti a zkušenosti, navzájem se při působení v území doplňujeme, společně koordinujeme vzájemné aktivity a podílíme se na společných projektech.

česká alzheimerovská společnost

Naše vedení se věnuje sociálním službám pro lidi s Alzheimerovou chorobou již od roku 2003 a na řadě projektů úzce spolupracovalo s Českou alzheimerovskou společností. Jsme rádi, že můžeme využít historii společných projektů a léta osvědčené spolupráce k tomu, abychom udrželi krok s moderními trendy v České republice i v zahraničí a aby naše služba mohla být označována za příklad dobré praxe.
Při nastavování procesů péče v našem zařízení využíváme odborné zázemí České alzheimerovské společnosti.

Domovdoma logo

DOMOV DOMA  Lomnice nad Popelkou
Za Školou 1533,
512 51 Lomnice nad Popelkou

Provozovatel:
ALCH Lomnice, SE
Husova 4, 513 01 Semily
 +420  481 622 580
ID datové schránky: 3z2qjxs

Rychlý kontakt

+420 487 832 555
+420 725 677 085
  kancelar.lomnice@domovdoma.cz