Nástroje pro usnadnění přístupu

Whistleblowing

PODÁVÁNÍ OZNÁMENÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ ALCH Lomnice, SE, se sídlem Husova 4, 513 01 Semily, IČO: 24676977, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl H, vložka 17 (dále také „My“ nebo „Společnost“) jakožto povinná osoba dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále také jako „Zákon“), si Vás tímto dovoluje informovat o zavedení vnitřního oznamovacího systému a zároveň vyzvat oznamovatele k podávání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší Společnosti. Přínosem zavedení vnitřního oznamovacího systému je posilnění ochrany oznamovatele, jehož totožnost je chráněna, před odvetnými opatřeními ze strany Společnosti. Totožnost oznamovatele nebude sdělena bez jeho výslovného souhlasu nikomu kromě příslušné osoby.

Níže v textu se dozvíte zejména:
a) Jaké jsou cíle ochrany oznamovatelů;
b) Jaké povinnosti má oznamovatel;
c) Kdo může být oznamovatelem a jak chrání Zákon oznamovatele;
d) Jakých jednání se má oznámení týkat;
e) Jaká oznámení požívají ochrany dle Zákona;
f) Jakým způsobem je možné oznámení učinit, kdo je příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení;
g) Jaký je postup po přijetí oznámení;
h) Jak jsou chráněny osobní údaje oznamovatele;

1. Jaké jsou cíle ochrany oznamovatelů
Hlavním cílem ochrany oznamovatelů dle Zákona je zájem na předcházení protiprávního
jednání v rámci Společnosti, podpora důvěry zaměstnanců ve Společnost, ochrana Společnosti
a její dobré pověsti, jakož i ochrana práv zaměstnanců, klientů a dalších osob.
Informovat o důvodném podezření na protiprávní jednání ve Společnosti je právem, nikoliv
povinností oznamovatele.

2. Jaké povinnosti má oznamovatel
Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době podání oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno.
Při získávání podkladů dokládajících oznamované skutečnosti se oznamovatel nesmí dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
Oznamovatel by měl jednat ve veřejném zájmu a v dobré víře, že jím podávané oznámení se opírá o věrohodná fakta a skutečnosti.
Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit způsob prošetření oznámení.

3. Kdo může být oznamovatelem a jak chrání Zákon oznamovatele
Oznamovatel je fyzická osoba, která oznámí či zveřejní informace o protiprávním jednání, které získala v souvislosti s výkonem práce pro Společnost nebo jinou obdobnou činností (např. samostatnou výdělečnou činností, dobrovolnickou činností, odbornou praxí či stáží nebo jiným
výkonem práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění pro Společnost). Takovou osobou tedy může být zejména zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dobrovolník, odborný praktikant nebo jiná osoba, která je nebo byla se Společností ve smluvním vztahu. Vůči oznamovateli je výslovně zakázáno uplatňovat tzv. odvetná opatření, kterými se rozumí jednání nebo opomenutí v souvislostí s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu, například:

a. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
b. zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou
o pracovní činnosti,
c. odvolání z místa vedoucího zaměstnance,
d. snížení platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
e. přeložení nebo převedení na jinou práci,
f. pracovní posudek neodpovídající skutečnosti,
g. neumožnění odborného rozvoje,
h. změna pracovní doby,
i. vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
j. výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
k. zásah do práva na ochranu osobnosti.

Pokud by byl tento zákaz porušen a došlo k postižení oznamovatele odvetnými opatřeními, může využít prostředky nápravy, přičemž má rovněž právo na přiměřené zadostiučinění, bylali mu odvetným opatřením způsobena nemajetková újma. Obdobná ochrana náleží rovněž tzv. dalším zapojeným osobám dle ust. § 4 odst. 2 Zákona. Kromě zákazu uplatnění odvetných opatření má oznamovatel a tzv. další zapojené osoby právo
na ochranu jeho totožnosti, a to prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, přičemž oznámení zpracovává výhradně k tomu pověřená osoba, a v nepřítomnosti pověřené osoby její zástupce.
Ochrana nenáleží oznamovatelům podávajícím vědomé nepravdivé, zlovolné oznámení

4. Jakých jednání se má oznámení týkat
Oznamovatel je oprávněn činit oznámení, má-li důvodně za to, že ve Společnosti došlo
k protiprávnímu jednání. Protiprávním jednáním se rozumí jednání či opomenutí, jež je uvedeno v ust. § 2 odst. 1) Zákona, přičemž s ohledem na předmět činnosti Společnosti může
jít zejména o jednání či opomenutí, které:

l. má znaky trestného činu,
m. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000,- Kč,
n. porušuje Zákon, nebo  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti

I. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
II. daně z příjmů právnických osob,
III. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
IV. ochrany spotřebitele,
V. ochrany životního prostředí,
VI. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
VII. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
VIII. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
IX. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
X. fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Předmětem oznámení tak mohou být například protiprávní jednání v oblasti porušení bezpečnosti práce nebo porušení ochrany osobních údajů.

5. Jaká oznámení požívají ochrany dle Zákona
Aby získal oznamovatel statut oznamovatele dle Zákona, a tedy příslušnou ochranu, je třeba, aby podal oznámení, jehož obsahem je důvodné podezření o skutečných či možných protiprávních jednáních dle odst. 4 tohoto informativního dokumentu, k nimž došlo nebo mohlo dojít ve Společnosti..

Společnost výslovně upozorňuje, že oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít pádný důvod se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno, přičemž se jedná o přestupek dle Zákona.

Oznámením podle Zákona není část oznámení, která obsahuje informace:
a) jejichž oznámení by mohlo bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky; podstatným bezpečnostním zájmem České republiky se pro účely tohoto zákona rozumí

1. svrchovanost, územní celistvost a demokratické základy České republiky,
2. vnitřní pořádek a bezpečnost, včetně kritické infrastruktury a informačních systémů veřejné správy,
3. ve větším rozsahu životy a zdraví osob,
4. ochrana informací o veřejných zakázkách v oblasti obrany nebo bezpečnosti, ledaže je zadávání těchto zakázek upraveno předpisem Evropské unie,
5. plnění mezinárodních závazků v oblasti obrany,
6. významné bezpečnostní operace, nebo
7. bojeschopnost ozbrojených sil České republiky,

b) o činnosti zpravodajských služeb České republiky, nebo
c) jejichž oznámení by představovalo porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost duchovních v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství nebo práva obdobného zpovědnímu tajemství.

Z oznamování jsou dále vyňaty určité typy informací uvedené v ust. § 3 odst. 1 Zákona, u kterých zájem na jejich ochraně převažuje nad zájmem na ochraně oznamovatele, v podmínkách Společnosti půjde především o povinnost zachovávat mlčenlivost při poskytování zdravotních služeb. Ohledně informací, jež jsou kryty mlčenlivostí a specifikovány v ust. § 3 odst. 1 Zákona (např. informace souvisejících s poskytováním zdravotních služeb), nesní oznamovatel činit oznámení.

Oznamovatel je oprávněn učinit oznámení ohledně informací, jež jsou kryty bankovním tajemstvím, smluvní povinností mlčenlivosti, povinností mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnosti zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost, a to v případě, kdy má oznamovatel oprávněné důvody se domnívat, že oznámení je nezbytné pro odhalení protiprávního jednání. 

Oznámení lze učinit i anonymně. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat. Rovněž v případě anonymního oznámení je účelné sdělit telefon či email, jehož prostřednictvím se lze při zachování anonymity s oznamovatelem spojit. Nemožnost kontaktu s oznamovatelem může negativně ovlivnit prošetření oznámení. Oznamovateli, který podal oznámení anonymně náleží ochrana podle Zákona, jen vyjde-li jeho totožnost dodatečně najevo.


6. Jakým způsobem je možné oznámení učinit, kdo je příslušnou osobou k přijímání a vyřizování oznámení

K podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může oznamovatel
využít:

a) listinné oznámení, které je možné zaslat v zalepené obálce na adresu společnosti ALCH Lomnice, SE, Husova 4, 513 01 Semily, s označením obálky „Whistleblowing – neotevírat, výhradně k rukám příslušné osoby“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací,
b) e-mailovou adresu: whistleblowing@alchlomnice.cz, do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba pověřená vedením agendy,
c) osobní jednání s příslušnou osobou, jež je možno uskutečnit po předchozí domluvě termínu s příslušnou osobou na telefonním čísle: 605 286 573. Oznámení může být podle domluvy zaznamenáno na diktafon a následně přepsáno, nebo rovnou sepsáno do záznamu s možností zápis následně zkontrolo, vat, opravit a odsouhlasit podpisem
oznamovatele.

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.

Osobou pověřenou Společností k vedení vnitřního oznamovacího systému a příjímání a vyřizování oznámení je Ing. Radka Starcová, dále také jako „příslušná osoba“). Osobou zastupující příslušnou osobu v nepřítomnosti je paní Radoslava Pěničková.

Příslušná osoba:

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému naší Společnosti,
b) navrhuje opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu v návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele nebo osoby podle ust. § 4 odst. 2 Zákona,
c) plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle Zákona,
d) postupuje při výkonu své činnosti podle Zákona nestranně,
e) zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti podle Zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud Zákon nestanoví jinak. Výše specifikovaná oznámení týkající se Společnosti je možno podat také externímu řešiteli, kterým je Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to těmito způsoby:

a) písemně na adresu: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2,
b) e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz,
c) telefonicky: + 420 221 997 840,
d) prostřednictvím zabezpečeného formuláře: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podatoznameni/.

Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva spravedlnosti – https://oznamovatel.justice.cz/

7. Jaký je postup po přijetí oznámení
Je-li v oznámení uveden kontakt oznamovatele, příslušná osoba oznamovatele vyrozumí o přijetí jeho oznámení, a to do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, ledaže 

a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozuměla,
b) je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba může oznamovatele současně vyzvat k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací a stanovit oznamovateli pro poskytnutí informací přiměřenou lhůtu. Skutečnosti uvedené v oznámení jsou ze strany příslušné osoby prověřovány, a to například formou interního šetření.

Postup příslušné osoby nesmí vést k ohrožení zájmu na ochraně totožnosti oznamovatele, případně dalších zapojených osob dle ust. § 4 odst. 2 Zákona nebo k ohrožení ochrany jejich osobních údajů. Příslušná osoba nesmí sdělit totožnost oznamovatele a dalších osob dle ust. § 4 odst. 2 Zákona bez jejich písemného souhlasu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů. Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, ledaže

a) oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o prodloužení lhůty nevyrozuměla,
b) je zřejmé, že vyrozuměním o prodloužení lhůty by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle Zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba Společnosti navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Je-li oznámení podáno u příslušné osoby pověřené Společností, pro kterou oznamovatel nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, navrhuje příslušná osoba nápravná opatření osobě, pro kterou oznamovatel vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nevylučuje-li to povaha věci. Nepřijme-li Společnost opatření navržené příslušnou osobou, přijme k předejití nebo nápravě protiprávního stavu jiné vhodné opatření. O přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm písemně vyrozumí oznamovatele, ledaže jde o výjimky uvedené výše pod body a) a b). Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba písemně vyrozumí
oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

8. Jak jsou chráněny osobní údaje oznamovatele
Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s podáváním oznámení dle Zákona naleznete na webové stránce www.alchlomnice.cz

9. Závěrečné informace
Pakliže budete mít jakékoliv dotazy k tomuto textu, můžete kdykoliv kontaktovat příslušnou osobu prostřednictvím emailu: whistleblowing@alchlomnice.cz nebo telefonu 605 286 573.
Tento informační dokument k podávání oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je účinný ode dne 15. 12. 2023.

Lomnice nad Popelkou, dne 14. 12. 2023
za ALCH Lomnice, SE
David Pěnička, člen představenstv

Domovdoma logo

DOMOV DOMA  Lomnice nad Popelkou
Za Školou 1533,
512 51 Lomnice nad Popelkou

Provozovatel:
ALCH Lomnice, SE
Husova 4, 513 01 Semily
 +420  481 622 580
ID datové schránky: 3z2qjxs

Rychlý kontakt

+420 487 832 555
+420 725 677 085
  kancelar.lomnice@domovdoma.cz